เกสรตัวเมีย
     
    เกสรตัวเมีย     ประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมีย
ก้านเกสรตัวเมีย  และรังไข่  เมื่อละอองเรณูปลิวมา
ตกบนยอดเกสรตัวเมีย  ก้านเกสรตัวเมีย จะเชื่อม
ยอด
เกสรตัวเมียไว้กับรังไข่   รังไข่จะห่อหุ้มและ
ป้องกันโอวุล ภายในคือ  เซลล์ไข