Free Web Site - Free Web Space and Site Hosting - Web Hosting - Internet Store and Ecommerce Solution Provider - High Speed Internet
Search the Web
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ2

           
     จุดประสงค์หลักของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ คือ เพื่อให้ได้
พืชที่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่กำหนด   เช่น ทนต่อ
ความแห้งแล้ง ทนต่อโรค  แมลงทนพิษของสารบางชนิดที่อยู่
ในดิน 
หรือสารที่ใช้ในการเกษตร   เช่น       ยาปราบวัชพืช
รวมทั้งพัฒนาให้มีขนาด  รูปร่าง   ลำต้น   ใบ      หรือดอก
ต้นพืชที่ผลิตได้     จะมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนต้นแม่
คือ   มีลักษณะตรงตามพันธุ์ ไปในทางที่ดีขึ้น   และให้ได้พืช
ที่มีประสิทธิภาพ   ในการสร้างสารเคมีในต้นพืชนั้นเองดีขึ้น
เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันโรค    และมีประสิทธิภาพในการใช้ธาตุ
ไนโตรเจนด้วย