ส่วนประกอบของดอก

      การแบ่งประเภทของดอกโดยอาศัยเกสรตัวผู้และเกสร
ตัวเมียเป็นเกณฑ์จะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. ดอกสมบูรณ์เพศ (Perfect flower)
หมายถึง 
 ดอกที่มีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในดอก
เดียวกัน    เช่น   กุหลาบ บัว ชงโค ถั่ว มะเขือ  กล้วยไม้
มะม่วง ชบา ข้าว  หญ้า  ต้อยติ่ง  มะลิ  เฟื่องฟ้า แค  ผักบุ้ง 
เป็นต้น
2.  ดอกไม่สมบูรณ์เพศ (Imperfect flower)      หมายถึง
ดอกที่มีเฉพาะเกสรตัวผู้หรือเกสรตัวเมียอย่างใดอย่างหนึ่ง 
เช่น  ข้าวโพด  มะละกอ มะพร้าว  เงาะ ขนุน ฟักทอง บวบ
แตงกวา มะยม มะระ ตำลึง เป็นต้น
 
ส่วนประกอบของดอก