แบบทดสอบ EXCEL

แบบทดสอบหลังเรียน

คำชี้แจง  จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1.  กล้องโทรทรรศน์ผลิดขึ้นในปี พ.ศ.ใด

ก. พ.ศ.2184
ข. พ.ศ.2248
ค. พ.ศ.2284
ง. พ.ศ.2148
จ. พ.ศ.2150

2. ประเทศใดส่งดาวเทียมสปุตนิกดวงที่ 1 ในปี 2500 ได้สำเร็จ

ก. จีน
ข. อังกฤษ
ค. เยอรมัน
. สหรัฐอเมริกา
จ. สหภาพโซเวียต

3. ประเทศใดส่งดาวเทียมเอ็กซ์พลอเรอร์เข้าสู่วงโคจรของโลกในปี พ.ศ.2501

ก. สวีเดน
ข.สหรัฐอเมริกา
ค.เยอรมัน
ง.อังกฤษ
จ.
สหภาพโซเวียต

4. ล้องโทรทรรศน์คืออะไร
ก. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเดินทางในป่า
. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเดินเรือสมัยก่อน
. อุปกรณ์ที่ช่วยในย่อภาพวัตถุในท้องฟ้า
. อุปกรณ์ที่ช่วยในการถ่ายภาพเคลื่อนไหว
จ. อุปกรณ์ที่ช่วยในขยายภาพวัตถุในท้องฟ้า

5.  กล้องโทรทรรศน์ประเภทหักเหแสงใช้หลักการอย่างไร
ก. ใช้หลักการหักเหแสงผ่านกล้องจุลทรรศน์
ข. ใช้หลักการหักเหของแสงผ่านเลนส์นูน 2 ชุด
ค. ใช้หลักการสะท้อนแสงผ่านเลนส์นูน 1ชุด
ง.ใช้หลักการหักเหของแสงผ่านเลนส์เว้า 2 ชุด
 
จ. ใช้หลักการสะท้อนแสงผ่านเลนส์เว้า 1ชุด

6. ข้อใดเป็นประโยชน์ของกล้องโทรทรรศน์ที่ถูกต้องที่สุด
ก. ช่วยให้เห็นวัตถุที่อยู่ไกลให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
ข. ช่วยในการค้นหาสิ่งของที่มองไม่เห็น
ค.ช่วยให้สามารถเห็นวัตถุที่อยู่ใกล้ได้อย่างชัดเจน
ง. ช่วยในการถ่ายภาพที่เล็กๆ
จ.ช่วยในการทำงานที่มีความละเอียดที่สุด

 7. ใครเป็นผู้ประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสงขึ้น
ก. ดาวินซี
ข.กาลิเลโอ
ค.ชารจ์แบบเบจ
ง. เซอร์ไอแซก นิวตัน
 
จ.
แฮรินสัน ชมิต

8. กล้องโทรทรรศน์วิทยุคืออะไร                                         

ก. กล้องที่ตรวจรับคลื่นวิทยุจากใต้พี้นดิน
ข.กล้องที่ตรวจรับคลื่นวิทยุจากดวงดาว
ค. กล้องที่ใช้ในการส่งสัญญาณ
ง. กล้องที่ช่วยในการฟังเสียง
จ.กล้องที่ใช้ฟังวิทยุ

 9.  คลื่นวิทยุเป็นคลื่นลักษณะใด

ก.เป็นคลื่นเสียงในอากาศที่มีช่วงคลื่นยาว
ข. เป็นคลื่นเสียงบนพื้นดินที่มีช่วงคลื่นสั้น
ค. เป็นคลื่นเสียงใต้พื้นดินที่มีช่วงคลื่นยาว
ง. เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีช่วงคลื่นสั้น
จ. เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีช่วงคลื่นยาว

10.  กล้องโทรทรรศน์วิทยุใดที่ทำหน้าที่รับพลังงานในช่วงคลื่นรังสีเอ็กซ
  กล้องโทรทรรศน์อวกาศ
 .กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล
 .กล้องโทรทรรศน์อวกาศจันทรา
 
กล้องโทรทรรศน์อวกาศสปินเดิล
กล้องโทรทรรศน์แฮร์ดิสัน

11. ข้อใดไม่ใช้ประโยชน์ของดาวเทียม
ก. ใช้ในการสื่อสารและการวิจัย
ข. ใช้ในการสำรวจทรัทยากรธรรมชาติ
ค. ใช้ในการสำรวจสภาพอากาศ
ง. ใช้ในการทำงานที่มีการลงทุนต่ำ
จ.ใช้ในด้านการจารกรรมหรือสงคราม

12.  ดาวเทียมถูกส่งขึ้นไปโคจรรอบโลกโดยอาศัยวิธีใด
 . ใช้เครื่องบิน
ข. ใช้จรวดนำวิถี
ค. ใช้จรวดหรือยานขนส่งอวกาศ
ง. ใช้เครื่องบินไอน้ำ
จ. ใช้เฮริคอปเตอร

13.  ดาวเทียมแบ่งตามระดับความสูงจากพื้นโลกเป็นกี่ระดับ
 
ก. 6 ระดับ
 ข. 5 ระดับ
 
ค. 4 ระดับ
 ง. 3 ระดับ
 จ. 2 ระดับ

14. โครงการใดที่ส่งยานอวกาศขึ้นไปโดยไม่มีมนุษย

ก. โครงการเรนเจอร์
ข.โครงการเจมินี
ค. โครงการอะพอลโล
ง. โครงการสถานีอวกาศ
จ. โครงการยานขนส่งอวกาศ

15.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช้เทคโนโลยีอวกาศ
ก.ดาวเทียม
ข. เครื่องบิน
ค. ยานอวกาศ
.กล้องโทรทรรศน์
จ.กล้องโทรทรรศน์วิทยุ

 

คะแนนที่ได้
คำตอบที่ถูกต้อง: